Chi tiết phiên bản cập nhật 7.17

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật 7.17

Tiêu điểm tướng: Ornn - Ngọn Lửa Khởi Nguyên

Ornn là vị bán thần của nghề rèn và thủ công ở Freljord