Illaoi Cỗ Máy Chiến Đấu: Giai đoạn tiền kỳ

Trang phục Illaoi Cỗ Máy Chiến Đấu đã bắt đầu được phát triển

Chi tiết phiên bản cập nhật 7.24b

Hội đồng sẽ mang đến cho các bạn chi tiết phiên bản cập nhật 7.24b